Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Páciensünk!

Alapvető információk

Alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni szolgáltatónknál zajló Önre vonatkozó adatkezelésről (azaz az Önre vonatkozó, az Ön egészségi állapotával összefüggő információk felvételéről, gyűjtéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, lekérdezéséről, felhasználásáról, módosításáról, törléséről, továbbításáról stb.). Az egyes tudnivalók az adott esetben Ön helyett vagy Önnel együtt jogszerűen tájékoztatható, illetve nyilatkozni jogosult személyekre (pl. egyes hozzátartozók) is értelemszerűen vonatkozhatnak. Ezen tájékoztató megismerésével Ön ráutaló magatartásával – azzal, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat –kifejezetten elfogadja az abban foglaltakat, adatai szükség szerinti folyamatos kezeléséhez hozzájárul, de adott esetben írásbeli hozzájárulását is kérhetjük. Ha kérdése van az áttanulmányozását követően tegye fel nekünk.

Időről-időre a jogszabályok és tevékenységünk esetleges változásai miatt adatkezelési gyakorlatunk is változhat, ezért kérjük lehetőleg rendszeresen ellenőrizze és tekintse át ezt az esetlegesen módosult tájékoztatót látogatásai alkalmával. 

Az Önt ellátó, adatkezelőnek minősülő (egészségügyi) szolgáltatónk neve, címe, képviselőjének elérhetőségei: ERGO-PRAXIMED Bt., székhely: 5126 Jászfényszaru, Deák tér 1., adószám: 21328215-1-16, cégjegyzékszám: 16-06-010611

Képviselő: Dr. Korbély László, foglalkozás-orvostan és radiológus szakorvos 

Telefonszám: 06-  70/627 1512, e-mail cím: ergo.praximed@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselőnk neve és elérhetőségei (akihez adatkezelési ügyekben közvetlenül is fordulhat: Dr. Hanti Péter egészségügyi szakjogász – Inspekció 99 BT., 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u.7., e-mail cím: drhanti@inspekcio.hu, mobilszám: 06 30/500-5395

A kezelt adatok köre: az adatokat felvevő-rögzítő egészségügyi dolgozó által, az adott egészségügyi ellátáshoz-szolgáltatás igénybevételéhez szükségesnek tartott releváns, személyes adataival összekapcsolt észlelt-vizsgált-mért-származtatott egészségügyi adatok – bármely jogszerű forrásból származzanak is azok (ideértve olyan információt is mely más adatokból levonható következtetésből származik).

Értelemszerűen ellátásához szükséges mértékben a korábban keletkezett, múltra vonatkozó adatokat is kezelünk. Közfinanszírozott ellátásaival összefüggésben egészségügyi adatait értelemszerűen Társadalombiztosítási Azonosító Jeléhez (TAJ számához) kapcsoljuk, azzal együtt kezeljük. Ha a betegellátó szakmailag indokoltnak tartja: kép-, videó-, illetve hangfelvételt is készíthet az Ön előzetes tájékoztatását követően a szükséges, személyiségi jogait nem sértő módon és mértékben; illetve ezen felvételeket Ön is rendelkezésre bocsáthatja (pl. saját testi elváltozásairól Ön által készített fényképek formájában). Az ellátás jellegéből adódóan szükségképpen másokra (szolgáltatónk és az Ön közötti viszonyon kívüli, ún. harmadik személyekre) vonatkozó információk, az Ön kezelése-ellátása érdekében is az indokoltan kezelt adatok közé tartozhatnak; ideértve azt is ha Ön közöl másokról információkat (ezen adatok megfelelőségét és jogszerűségét az elvárható mértékben Ön biztosítja). Ez vonatkozik különleges adatokra is (mint amilyenek pl. az egészségügyi állapottal összefüggő információk is, melyeket szenzitív adatoknak is hívunk).

Személyes és személyazonosító adatai közül különösen: a név, nem, lakcím, születési idő és hely, születési név, anyja neve, tartózkodási hely, elérhetőségi adatok (pl. telefon, e-mail cím) , családi állapot, TAJ szám, az Európai Gazdasági Térség (EGT) külföldi országaiban biztosított személyeknél az Európai Egészségbiztosítási Kártya(EUCARD) vagy más hasonló funkciójú nyomtatvány adatai, EGT-n kívüli állambeli beteg esetében az útlevél szükséges adatai, közgyógyászati ellátását igazoló okirat száma kelte és lejárati ideje, gépjárművezetői okiratának száma, személyi igazolványának száma, aláírása, foglalkozás-szakképzettség, munkahely; törvényes képviselő adatai, értesítendő, meghatalmazott (képviselni, eljárni, nyilatkozni, aláírni Ön helyett jogosult) személy, tájékoztatható, dokumentációba betekinteni-másolatra Ön helyett vagy mellett jogosult személy, ellátásával összefüggésben bizonyos döntéseket hozni jogosult, illetve támogató személy azonosításához szükséges adatok-elérhetőségek kerülnek rögzítésre szükség szerint.

Egészségügyi adatai közül különösen: kórelőzmény, vizsgálatok ideje, eredménye; kórismék, kockázati tényezők, védőoltások, az egyes ellátásokba való beleegyezés-visszautasítások ténye és időpontjai; elvégzett beavatkozások-kezelések ideje és eredményei; gyógyszerérzékenység illetve más allergia, egyes alkalmassági vizsgálatok eredményei, a kapott tájékoztatás tartalma, egyéb az egészségi állapotot és ellátását relevánsan befolyásoló körülmény (mint pl. családi-szociális-gazdasági körülmények, fogyatékosság-rokkantság, sport- és szabadidős tevékenységek) kerülnek rögzítésre megfelelő ellátásához szükséges módon és mértékben. Természetesen egészségügyi adatain belül különösen szenzitív adatokat is szükség szerint felhasználunk (így pl. nőgyógyászati, húgy-ivarszervi, szexuális élettel összefüggő, lelki-pszichikai-pszichiátriai, kóros szenvedéllyel-függőséggel stb. összefüggő adatokat is). A dokumentáció részét képezi továbbá különösen minden vizsgálati lelet, konzílium adata, ápolási dokumentáció, szövettani lelet, képalkotó diagnosztika felvételei.

A jogszabály által előírt adatfelvételen túl szakmai szabályok által megszabott valamennyi szükséges, célszerű és indokolt adatkörre kiterjed az adatkezelés, melyet a betegellátó határoz meg: az ilyen, jogszabály által nem tiltott, betegjogot nem sértő adatkezelés (ideértve a szakmailag megalapozott ténymegállapítások dokumentációban való szerepeltetését) nem sértheti személyiségi jogait, sőt megfelelő ellátását szolgálják. 

Amennyiben egyéb módú adatrögzítést-felvételt nem alkalmazunk (pl. telefonbeszélgetést nem rögzítünk), az Önnel bármely elektronikus csatornán keresztül folytatott információcsere (pl. telefonbeszélgetés, e-mail forgalom) tartalma dokumentációjában feljegyzésre kerülhet (pl. a telefonon adott tájékoztatás-tanácsok lényege). 

Az adatkezelés célja: Alapvetően a betegek, ellátásban részesülők – azaz az Ön – egészségügyi ellátása (ide kapcsolva az Önt vagy másokat érintő közegészségügyi-járványügyi célokat is); ehhez kapcsolódóan (beteg)jogainak érvényesítése. Egészségügyi ellátásának érdekét szolgálja – így ide értendő – ha megadott elérhetőségein közérdeklődésre számot tartó megelőzést és szűrést szolgáló, ingyenes egészségmegőrző-állapotfelmérő rendezvényekről-lehetőségekről tájékoztatjuk (erről külön nyilatkozhat).Az egészségügyi ellátás kapcsolódó minőségbiztosítása, betegutak elemzése szintén jogszerű adatkezelési cél lehet.

Népegészségügyi céllal egyes kórállapotokra vonatkozó adatokat az ún. állami betegségregiszterek kezelnek.

Külön tájékoztatását követően lehetséges részben egészségügyi szakemberképzés-oktatás-továbbképzés is az adatkezelés célja, ha ellátásában oktatandó ellátók is részt vesznek. 

Szükség esetén hatósági eljárás, törvényességi-szakmai ellenőrzés is képezheti adatainak kezelési célját.

Ha valamely alkalmassági vizsgálaton vesz részt, akkor az adott tevékenységhez kapcsolódó megfelelés megállapítása is célja lehet adatai felhasználásának.

Minden egyéb, előbbiekkel össze nem függő, nem kötelező jellegű és nem anonim esetleges adatkezelés esetén annak céljáról külön tájékoztatást adunk és külön (szükség szerint írásbeli) beleegyezését kérjük hozzá.

Az adatkezelés alapja

a) Egyrészt önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük adatait, amit szolgáltatásunk önkéntes igénybevételekor ráutaló magatartásával (pusztán azzal, hogy elénk tárja adatait) megadottnak kell tekinteni [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) a), 9. cikk (2) a), h); 1997. évi XLVII. törvény 12. §]. Adatszolgáltatásának egészben vagy részben történő megtagadása-visszautasítása egészben, vagy részben lehetetlenné teheti megfelelő egészségügyi ellátását. Sürgősség esetén (melyet kétség esetén mindig fel kell tételeznünk mindaddig amig meg nem győződünk a sürgősségi helyzet hiányáról), illetve a belátási képességének hiánya esetén – pl. eszméletlenség, zavart tudatállapot – szintén vélelmezzük előbbi törvény alapján az adatkezelésbe való beleegyezését (ilyenkor bárminemű tájékoztatást részben, illetve utólag tudunk csak nyújtani).

b) Előfordulhat, hogy jogszabály kötelezően előírja az adatok Ön általi közlését, általunk történő kezelését, így különösen felvételét-tárolását-továbbítását – ilyen esetek lehetnek különösen: 

ba) Munkabalesetek, bizonyos foglalkozási megbetegedések illetve fertőző betegségek (és azok gyanújának) hatósági bejelentése, bizonyos szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, egyes alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges adatkezelés, heveny mérgezések bejelentése, arra jogosult hatósági megkeresések teljesítése; a magzat illetve gyermek kezelésének érdeke. Bizonyos, jellemzően szexuális úton terjedő betegségek esetében anonim a hatósági adatszolgáltatás, azonban kontakt személyeinek megnevezését (akitől Ön elkaphatta, illetve akinek átadhatta) is kérhetjük; kiemelést érdemel a tuberkulózis (TBC) is, aminek előfordulásakor pedig az illetékes tüdőgondozó szolgáltatóhoz juttatunk el adatokat [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) c), d), 9. cikk (2) b), g), h), i); 1997. évi XLVII. törvény 13. §, 15/A.; 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 21. §].

bb) Kötelező még az adatkezelés különösen amennyiben Ön nem teljesen cselekvőképes és magát az egészségügyi ellátást sem utasíthatja vissza szükségképpen a hozzá tartozó adatkezelést sem [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) c), d), 9. cikk (2) c), h); 1997. évi CLIV. tv. 20. § (1)].

bc) Ugyanilyen okból ha (közvetlen) életveszélyben van [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) b)]; ha állapota/ellátatlansága másokat veszélyeztet [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) a)]; illetve, ha sürgősségi vagy kötelező pszichiátriai gyógykezelésre szorul [1997. évi CLIV. tv. 199-200.§] [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) c), d), 9. cikk (2) c), g), h)].

Az is előfordulhat, hogy kezdetben kötelező az adatkezelés majd önkéntessé válik, illetve fordítva – jogosultságai értelemszerűen ehhez igazodnak. Többek között adatai jogszabály által előírt ideig történő megőrzése akkor is kötelező, ha szolgáltatásunkat önként vette igénybe.

c) Érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés: 

Kivételesen szolgáltatónk vagy más személyek elsőbbséget élvező jogos érdekén alapuló adatkezelés is előfordulhat . 

Ezen ún. érdekmérlegelésen alapuló adatkezelésnél tájékoztatni fogjuk Önt, hogy a konkrét esetben szolgáltatónk vagy mások jogos érdeke hogyan viszonyul az Ön jogos érdekeihez, és ha előbbiek élveznek elsőbbséget, akkor ennek alapján történik adatainak kezelése. [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) f).]

d) A köztünk létrejött (pl. ellátási-kezelési) szerződés teljesítése is lehet adatai kezelésének jogalapja, ideértve az ehhez kapcsolódó jogi igények előterjesztését-érvényesítését-védelmét is (ez jellemzően az előbbiekkel átfedést mutathat). [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) b), 9. cikk (2) f)]

e) Adatkezelésünk alapja lehet az is, ha az az adatkezeléssel érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (ám fizikai vagy jogi cselekvőképtelenség miatt nem képes az illető abba beleegyezni). [2016/679 EU rendelet 6. cikk (1) d), 9. cikk (2) c)]

Az adatok forrása lehet: Ön (ideértve bármilyen formában hozott korábbi leleteit is), Önről jogszerűen információt szolgáltató más személyek – ideértve más betegellátókat-egészségügyi szolgáltatókat is -, korábbi egészségügyi ellátására vonatkozó dokumentumok, Önre vonatkozó információt tároló elkülönült rendszerek (pl. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér melyről a későbbiekben olvashat) – ideértve minden olyan az Ön érdekében jogszerűen felhasználható adatforrást is melyből közvetetten lehet egészségügyi adataira következtetni-származtatni. Az adatok jogszerűségét és megfelelőségét – az ellátóktól elvárható körültekintés mellett – ezen adatforrások biztosítják.

Az adatok megismerésére, egymás között továbbításra jogosult, ám időkorlát nélkül titoktartásra kötelezettek köre: az Ön kezelésében résztvevő abban közreműködő egészségügyi szolgáltatók és az általuk bármely jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi és egészségügyben dolgozók (betegellátó kezelőorvosok, pszichológus, ellátásban résztvevő egészségügyi szakdolgozók, ellátásával kapcsolatban tevékenységet végző más személyek, szolgáltatónk által foglalkoztatott illetve közreműködő személyek és szolgáltatók, stb. – akik mint adatait kezelők nevét, beosztását és szakképesítését, egyéb nyilvános adatait, valamint szolgáltatónkhoz fűződő jogviszonyát természetesen megismerheti). Ellátásával össze nem függő adathoz legfeljebb annyiban, olyan módon és ideig férhetnek hozzá, mely annak megállapítását lehetővé teszi, hogy az információnak van-e köze aktuális ellátásához. Amennyiben az egészségügyi dolgozót más helyettesíti és ő nyújtja Önnek az ellátást, ő is hasonló jogosultságokkal rendelkező jogszerű adatkezelőnek minősül. Szükség esetén, különösen a szolgáltató vezetője; az adatvédelmi tisztviselő , az informatikus, a  szakfelügyelő főorvos, minőségügyi szakfőorvosok-szakterületi vezetők; egészségügyi dolgozóval szembeni panasz esetén az illetékes etikai bizottság, illetékes egészségügyi hatóság képviselője, az egészségbiztosító feljogosított alkalmazottja, betegjogi képviselő és az őt foglalkoztató szerv, tisztiorvos, járványügyi felügyelő, egészségbiztosítási szerv és képviselői, orvosszakértői szerv, hatóságok a szükséges módon és mértékben szintén megismerhetik (egészségügyi) adatait.

Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus (a minőségbiztosítási rendszer szabályaira is figyelemmel). Jogszabály különböző alakban írja elő számos esetben az Ön egyes nyilatkozatainak beszerzését (egyszerű írásbeliség amikor aláírását is kérhetjük, két tanú igénybevételével történő nyilatkozat, közjegyzői okirat), melyek a nyilvántartás részévé válnak. Két tanú igénybevételének szükségessége esetén a tanúk az Ön nyilatkozatának tartalmát nem ismerhetik meg, csak azt tanúsítják, hogy Ön az iratot előttük írta alá vagy utóbb azt magáénak ismerte el.

Az adatkezelés helye: Jellemzően szolgáltatónk székhelyén (5126 Jászfényszaru, Deák tér 1.) és telephelyein (3000 Hatvan, Bástya u.)  lévő elektronikus adathordozókon, kartotékrendszerben történik.

 Előbbieken kívüli betegellátásnál pedig értelemszerűen az ellátás helyszínén is sor kerülhet rá.

Az adatkezelés időtartama: Nálunk tárolt egészségügyi dokumentációját az adott adat felvételét követő 30 évig, zárójelentéseit 50 évig, 2012. január 1-ét követően készült képalkotó diagnosztikai felvételeit (pl. röntgen) 10 évig őrizzük meg, ezen dátumnál régebbieketpedig30 évig (rendre ugyanez érvényes ezen tájékoztató megismerésére vonatkozó nyilatkozatára és adatkezelési nyilvántartásunkra is azzal, hogy megőrzésükre a leghosszabb időtartamú adatkezelést kell alapul venni). Az ún. biológiai tényezők (pl. fertőző betegségek) hatásának kitett munkavállalók esetében a foglalkozás-egészségügyi szolgálat az orvosi dokumentációt az utolsó ismert kockázat expozíciója után 40 évig őrzi meg. A megőrzési idő leteltét követően főszabályként megsemmisítjük a dokumentációt.

Adatvédelmi incidens nyilvántartásunk adatokat 20 évig kezel, adattovábbítási nyilvántartásunk 20 évig. Elektronikus levelekben foglalt, illetve felhasználói fiókján keresztül megadott nem egészségügyi adatokat legfeljebb 5 évig kezelünk. Telefonos hangrögzítés felvételeit 5 évig, biztonsági kamera felvételeit 3 munkanapig őrizzük meg. Számviteli bizonylatokat 8 évig őrzünk meg. A Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK) számára továbbított adatokat 30 évig kezeli. 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT – lásd később) mint kötelezően igénybe veendő adatfeldolgozónk a gyógyszerrendelések adatait és az elektronikus beutalókat 5 évig kezeli; egyéb adatokat a beteg halálát követő 5 évig – majd megsemmisíti azokat (részletesen lásd az EESZT-ről szóló pontnál).

Szolgáltatónk jogutóddal történő megszűnése esetén adatkezelőnek a jogutód szolgáltató minősül. Jogutód nélküli megszűnésünkkor az illetékes állami szervnek adjuk át adatait; ha pedig feladatainkat más szolgáltató veszi át az utolsó 10 évben keletkezett adatokat ennek a szolgálatnak. Ezen kívül az Ön írásbeli engedélyével adhatunk át más szolgáltatónak adatokat.

Az Ön jogosultságai

Hozzáférés-tájékoztatás-betekintés-másolat

Adataihoz hozzáférhet: előbbi adatkezelésre vonatkozó alapvető információkon túl (melyet e tájékoztató megtekintésével tehát automatikusan bármikor megismerhet), az Önre személy szerint vonatkozó általunk nyilvántartott konkrét adatokat illetően is tájékoztatáshoz van joga. Egészségügyi adataival Ön, az ezt tároló adatbázissal pedig szolgáltatónk rendelkezik. Szóbeli tájékoztatást kap, nyilvántartásunkba előzetes egyeztetést követően (kérésétől számított főszabálykénti 1 hónapon belül) betekinthet, arról írásbeli másolatot kérhet (egészségügyi adatra vonatkozó információkérés esetén természetesen törekszünk a legrövidebb határidő tartására). 

Szakellátásban Ön leletet, illetve zárójelentést kap, hacsak nem mond le ebbéli jogáról, melyet betöltött 16. éves kortól megtehet. Elektronikus ügyfélkapun keresztül bizonyos ellátási adataihoz szintén hozzáférhet az EESZT illetve a NEAK rendszerében. Felhívjuk figyelmét, hogy a lelet értelmezéséhez általában szakember, leginkább az Ön kezelőorvosa szükséges – a leletnek a szakmai szabályok szerint nem kell laikusok számára is közvetlenül értelmezhetőnek lennie.

Betöltött 16 éves kortól más személyt két tanú igénybevételével írásban is meghatalmazhat, akit tájékoztathatunk adatairól, aki betekinthet az Önre vonatkozó nyilvántartásba illetve aki arról másolatot kérhet. Hacsak betöltött 16. éves kortól nem zárja ki: a kiskorúról a szülő/gyám is információt kap. (14-18 életév között, illetve cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt lévő személy saját adataiba önállóan is betekinthet.) Ha cselekvőképtelen (döntésképtelen) állapotba kerülne vagy bíróság cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezné: a korábban meghatalmazott, ennek hiányában törvényes képviselője (gondnoka) illetve a törvény szerinti sorrendben jogosultak Önről tájékoztatást kapni/adataiba betekinteni meghatározott hozzátartozói (általában rokonsági fok szerint). Ha kívánja és segítségre szorul az ún. támogatott döntéshozatal során az Önt támogató személyt is informáljuk. A betegjogi képviselő az Ön hozzátartozói által meghatalmazva is eljárhat, ha ebben Ön tartósan akadályozott.

Az Ön, vagy Ön helyett arra meghatározott esetben jogosult személyek [ők lehetnek pl. a megbízottja, egyes hozzátartozói (nem automatikusan), örököse] személyazonosításukat követően jelezhetik kérésüket: ezek után az Önre vonatkozó nálunk nyilvántartott adatairól szóban is tájékoztatást adunk, azokba előre egyeztetett időpontban és helyen betekintést biztosítunk, illetve azokról kérésre elektronikus vagy papíralapú másolatot adunk ki. (Mivel az eredeti papíralapú/fizikai egészségügyi dokumentumokat jogszabály alapján ki nem adhatjuk, hozott adathordozót pedig informatikai biztonsági és más betegekre vonatkozó titokvédelmi okokból nem fogadhatunk el: csak rajtunk keresztül tud másolatot kérni az Önre vonatkozó adatokról. Annak azonban nincs akadálya, hogy a kizárólag Önre vonatkozó papíralapú vagy képernyőn/optikailag megjeleníthető információkról saját eszközével fotó- vagy videó-dokumentációt készítsen.) Egyszeri (első) alkalommal történő másolat kiadása díjmentes. Ugyanazon adatra (dokumentumra) vonatkozó ismételt, vagy több azonos példányban történő másolatkérés díjköteles – papíralapú másolat térítési díja: 1.500 Ft/oldal.  Adatairól összefoglaló, illetve kivonatos írásos véleményt kérhet tőlünk, ennek térítési díja: 7.200 Ft.

Ha az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációban másra is vonatkozó adatok vannak, azt alapvetően Ön vagy az Ön helyett eljárni jogosult nem ismerheti meg. Ha pedig egy adatkérés más beteg dokumentációjára vonatkozik, ám abban részben Önről is szerepelnek adatok (pl. hozzátartozója családi kórelőzményében, szülő-gyermek viszonyban, reprodukciós eljárásokban, vagy bármely más esetben ha az adott beteg Önről mint harmadik személyről említ valamilyen vonatkozásban információt és az fontossága miatt rögzítésre került): ezen dokumentációrész továbbításához/másolatának kiadásához az Ön írásbeli engedélye szükséges, vagy az Önre vonatkozó adatokat el kell távolítanunk az így kiadandó adatsorok közül. Bizonyos hatósági megkereséseknél és kötelező adatközléseknél azonban előbbire nincs mód (kivétel: szexuális úton terjedő fertőző betegségére vonatkozó adatpolgári peres eljárásban az Ön hozzájárulása nélkül nem adható ki).

Helyesbítés-javítás

Törekszünk a legpontosabb és jó minőségű adatkezelésre, ám szükség esetén adatai helyesbítését kérheti.

Ha kérése egészségügyi adatait érinti és azzal illetékes egészségügyi dolgozónk szakmailag nem ért egyet, kérését szakmai véleményével együtt jegyzi fel az Ön dokumentációjában. (Ha korábban bizonyos adatait jogszerűen máshová – pl. az Önt szintén kezelő más egészségügyi szolgáltatóknak – továbbítottuk, a szükséges helyesbítésről értesítjük ezeket az adatkezelőket is, ám a szükséges illetve lehetséges módosításokról nekik kell gondoskodniuk.) A javítást úgy kell elvégeznünk az egészségügyi dokumentációban, hogy az eredeti adat megállapítható legyen speciális törvényi előírás alapján.

Korlátozás

Az Önre vonatkozó adatkezelés korlátozását(adatzárolás)– hogy csak bizonyos műveleteket végezhessünk adatain – is kérheti. Ebben az esetben a korlátozás alatt adatait alapvetően csak tároljuk, s a korlátozás feloldásáról tájékoztatjuk. (Ha korábban bizonyos adatait jogszerűen máshová – pl. az Önt szintén kezelő más egészségügyi szolgáltatóknak – továbbítottuk, a szükséges korlátozásról értesítjük ezeket az adatkezelőket is, ám az ottani szükséges, illetve lehetséges korlátozásokról nekik szükséges gondoskodniuk.)

Egészségügyi adataira vonatkozóan csak bizonyos feltételekkel kérheti egészségügyi adataira vonatkozóan (ha pl. tiltakozik az adatkezelés ellen vagy adatai törlését kérte, illetve vita van a jogszerű adatkezelést érintően): az adatok felvételét végző egészségügyi dolgozó jogosultsága eldönteni, hogy milyen adatok kezelésére van szükség az Ön megfelelő egészségügyi ellátásához.

Jogosult egészben vagy részben megtiltani adatai áramlását különösen az Önt kezelő egészségügyi szolgáltatók; háziorvosa; az egészségbiztosító (NEAK)ún. betegéletút rendszere; az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás Tér (EESZT) felé (részletesebben lásd a vonatkozó pontoknál).

Hozzájárulás és annak visszavonása

Önkéntesen igénybe vett egészségügyi ellátásokkal összefüggő adatkezeléshez szintén önkéntesen adhatja meg hozzájárulását (főszabályként ráutaló magatartással), vagy tagadhatja azt meg (ám ez lehetetlenné teheti ellátását). Jogosult adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását visszavonni azzal, hogy ez a korábbi adatkezelési műveletekre vonatkozó hozzájárulását, a korábbi adatkezelés szabályszerűségét nem érinti.

Az egészségügyi adatkezeléshez való korábban megadott hozzájárulását akkor vonhatja vissza, ha nem vesz igénybe szolgáltatónknál a továbbiakban (önkéntes) ellátásokat (ugyanis adatszolgáltatásának elmaradása lehetetlenné teheti az egészségügyi ellátását). A korábbi ellátásokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulás érvényességét ez a lépése nem érinti (korábbi adatainak kezelését alapvetően csak a törvény által előírt idő leteltét követően hagyhatjuk abba).

Törlés

Kérheti adatai teljes és végleges megsemmisítését is. (Ha korábban bizonyos adatait jogszerűen máshová továbbítottuk, a szükséges adattörlésekről értesítjük ezeket az adatkezelőket is, ám az ottani szükséges, illetve lehetséges adattörlésekről nekik kell gondoskodni.)

Adatai törlését egészségügyi adataival kapcsolatban csak korlátozottan kérheti: Alapvetően akkor, ha a törvényben előírt kötelező nyilvántartási idő már letelt. Ezt megelőzően az adattörlést is úgy kell elvégeznünk az egészségügyi dokumentációban, hogy az eredeti adat megállapítható legyen speciális törvényi előírás alapján.

 1. Tiltakozás

Tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok véleménye szerinti jogosulatlan kezelése miatt szolgáltatónknál: alapvetően akkor, ha az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés illetve annak célja tudományos kutatás.

Egészségügyi ellátásával összefüggésben kérjük vegye figyelembe, hogy adatkezelési kötelezettségünket széleskörű és szigorú jogszabályok írják elő – tiltakozása önkéntesen igénybe vett (jövőbeni) ellátásokra vonatkozóan lehetséges és az további ellátásának gátját képezheti. Az adatkezelés, a dokumentáció vezetésének módját jogszabályi keretek között a szolgáltató határozza meg.

*Személyes illetve egészségügyi adataiból esetileg, kizárólag szakmailag indokolt esetben és módszerrel, csakis egészségügyi ellátása érdekében történhet ún. profilalkotás (pl. szív-érrendszeri kockázat-besorolás), de sosem teljesen automatizált gépi módszerrel, hanem mindig szakember által egyedileg kontrolláltan – erről előzetes tájékoztatást, beleegyezését követően pedig a módszerről és eredményéről részletes magyarázatot kap, és erre vonatkozóan is minden adatkezelési jogát értelemszerűen gyakorolhatja.

További tiltakozási lehetőségekről az adattovábbításoknál olvashat.

Az Egészségügyi Törvény (1997. évi CLIV. törvény) számos, az Ön testét halálát követően érintő beavatkozás ellen tesz lehetővé tiltakozást mely a kapcsolódó adatkezelést is érinti. Így többek között: halált követő transzplantációs célú szerv- szövet eltávolítás elleni tiltakozás; bármely típusú boncolás során oktatási-kutatási illetve egyéb gyógyító célú felhasználás miatti szerv- szövet eltávolítás elleni tiltakozás; oktatási célú holttesten végzett beavatkozás elleni tiltakozás; a holttest anatómiai oktatás céljára történő átadásába való beleegyezés illetve az ez elleni tiltakozás; kórbonctani vizsgálat lehetőség szerinti mellőzésére vonatkozó kérelem; reprodukciós eljárás házastárs/élettárs halálát követő továbbfolytatásának kizárása; az élő testből eltávolított bármely alkotórésznek, a beteg egészségügyi ellátásával össze nem függő felhasználásának megtiltása (utóbbi élő személyre is vonatkozik). Adatai halálát követő tudományos céllal – ideértve a genetikai adatra vonatkozó kutatást is – való felhasználása ellen is jogában áll tiltakozni.

Adathordozhatóság

Az adathordozhatósághoz való joga csak akkor lehet érvényesíthető, ha automatizált adatkezelés történik.

Egészségügyi adataira vonatkozóan pedig ezen felül szükségképpen akkor, ha az érintett egészségügyi szolgáltatók egymással kompatibilis informatikai rendszert használnak, melyek egymás között képesek közvetlenül elektronikusan, illetve adathordozón keresztül adatokat küldeni-átvenni. Ebben az esetben az Ön kifejezett kérése és írásos beleegyezése nyomán a kijelölt szükséges adatállomány kerül átadásra (mely nem érinti az átadó szolgáltató egyidejű adatmegőrzési kötelezettségét), az átvevő adatkezelő szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést követően. (Megalapozatlan, illetve túlzó igény esetén térítési díjhoz köthetjük teljesítését.) Ha az Önt kezelő egyes egészségügyi szolgáltatók az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez csatlakoztak (EESZT), az ott lévő adatokat – bizonyos Ön által megszabható keretek között – kölcsönösen kezelhetik.

8. Jogorvoslat

Fenti kéréseit, ha arra jogszerű lehetőség van egy hónapon belül teljesítjük, mely indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható lehet. Ennek elmaradása, illetve fenti jogai esetleges sérelme miatt jogorvoslatot is igénybe vehet: Jelezheti panaszát szolgáltatónknál , (adatvédelmi tisztviselőnknél), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH,www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06 1 391 1400). Kérését elutasító válaszunk átvételét követő 30 napon belül pedig az Ön lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken jogorvoslati kérelemmel élhet (személyiségi jogsérelemnél sérelemdíjra is jogosult lehet).

Titoktartás, bizalmas adatkezelés

Nálunk keletkezett, hozzánk bármilyen módon eljutott adataira titoktartási kötelezettségünk áll fenn, azokat integráltan és bizalmasan kezeljük – a titoktartás alól csak az Ön, illetve Ön helyett jogszerűen nyilatkozni jogosult (írásbeli) rendelkezése, illetve jogszabály előírása oldhat fel. 

 (A bizalmas adatkezelés az ellátási körülményekre is vonatkozik.) Ilyen, a titoktartást megszüntető előírás lehet különösen: bizonyos foglalkozási megbetegedések illetve fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése, bizonyos kötelező szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések bejelentése, arra jogosult hatósági megkeresések teljesítése; a magzat illetve gyermek ellátásának érdeke.

Telefonon vagy más elektronikus csatornán keresztül alapvetően csak akkor tudunk felvilágosítást adni adatairól Önnek vagy az Ön helyett jogszerűen tudakozódónak, ha meg tudunk győződni arról, hogy valóban az arra jogosult kéri az adatokat.  Egyéb esetben két tanú igénybevételével adott írásos meghatalmazás alapján van mód adatszolgáltatásra, leletkiadásra, ha Ön helyett más kéri azt (az Ön aláírását tartalmazó személyazonosítóokmányát vagy annak másolatát visszaadjuk, azt nem tároljuk; az Ön érdekében kérjük igazolni meghatalmazottja személyazonosságát). Ha Ön írásban (pl. postán) kér tőlünk adatokat és az Ön aláírását tartalmazó személyazonosító okmányának másolatát eljuttatja hozzánk azt visszajuttatjuk, nem tároljuk; előbbiek értelemszerűen vonatkoznak meghatalmazottjára is. Jóhiszeműen eljárva ezekben az esetekben joggal bízhatunk abban, hogy az adatigénylés, illetve az adatkezelés kezdeményezése Öntől, illetve az arra jogosulttól származik.

Értelemszerűen az Önt kezelő különböző szolgáltatók-betegellátók között nem áll fenn a titoktartási kötelezettség az Ön ellátásának érdekében – ám Ön ezt megtilthatja (ez esetben ellátása akadályba ütközhet).

Sajnos szervezési-technikai okokból azt nem tudjuk biztosítani, hogy Ön ne találkozzon más beteggel Szolgálatunk felkeresésekor (pl. a váróhelyiségben).

A sürgősség (illetve annak meggyőzően meg nem döntött vélelme), az Ön vagy mások veszélyeztető állapota; mások életének, testi épségének és egészségének védelme érdekarányosan szintén megszüntetheti e kötelezettséget – a jóhiszemű adatkezelés elve mentén. Ha szabályos adatkezelésünk ellenére, tőlünk független tényezők és körülmények folytán, az Önről összeálló „adatmintázat” alapján Ön és egészségügyi adatai harmadik személyek számára összekapcsolhatóvá válnak, azért helytállási kötelezettségünk nem áll fenn (pl. Facebook oldalunkon írt, egészségügyi adatait is tartalmazó hozzászólásával személye azonosíthatóvá válik).

Ha Ön gondozásra szorul: ellátása érdekében közeli hozzátartozóival, illetve gondozására köteles személlyel közölhetjük mindazon adatokat, melyek nélkül egészségi állapota károsodna.

Házastársa-élettársa, egyenesági rokona, testvére írásban kérheti egyes Önről szóló adat megismerését törvény alapján, de csak az előbbi személyek vagy az ő leszármazóik egészségét érintő ok miatt; vagy ha az előbbi személyek egészségügyi ellátása miatt szükséges, és a szükséges információhoz nem lehet másként hozzájutni (pl. bizonyos örökletes vagy fertőző megbetegedések esetén).  

A beteg halálát követően törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról – saját költségére – másolatot kapni.

A NEAK informatikai rendszerében az Ön közfinanszírozott ellátásaira vonatkozó adatokhoz bármely kezelőorvosa hozzáférhet (ez az ún. betegéletút)Ezt Ön többek között elektronikus ügyfélkapun vagy az egészségbiztosítón keresztül megtilthatja.

Ha oktatási-továbbképzési céllal szeretnénk esetét bemutatni, kifejezett hozzájárulása nélkül anonim módon tehetjük meg.

Amennyiben jogszabály alapján kötelezően, vagy az Ön kérésére illetve érdekében igazolást, űrlapot, dokumentumot, iratot, véleményt állítunk ki, mely más személyhez/szervezethez kerül eljuttatásra: az abban foglalt adatokat – ideértve egészségügyi adatait is – csak jogszabály szabta keretek között illetve az Ön ottani hozzájárulása alapján kezelhetik (pl. munkahelyén az általunk kiállított keresőképtelenségét igazoló nyomtatvány bemutatásával az azon szereplő kód alapján a munkáltató szükségképpen megtudja, hogy Ön terhesség, betegség vagy baleset miatt került táppénzes állományba; a gépjárművezetői alkalmassági véleményen kötelezően jelölendő kódok alapján a hatóság/rendőr megtudja, hogy pl. látási probléma miatt kontaktlencsét visel). Ezen elkülönült adatkezelésért szolgáltatónk nem felel.

A titoktartás alóli kivételeket illetően lásd még a kötelező adattovábbításokról szóló részt.

Az Ön biztonsága érdekében: szándékos adatváltoztatás, illetve véletlen adatváltozás, megsemmisülés, károsodás, nyilvánosságra kerülés és illetéktelen hozzáférés elleni védelmének biztosítása érdekében számos intézkedést teszünk – ezekről a kérésére rendelkezésére bocsátott vonatkozó szabályzatainkból tájékozódhat.

Közérdekű adatok megismerhetősége

Amennyiben szolgáltatónk közérdekű adatnak minősülő információkat is kezel: ezeket Ön vagy más személy kérése nyomán alapvetően 15 napos határidőn belül, főszabályként a 301/2016. (IX. 30.) Kormányrendelet szerint meghatározott költségtérítés ellenében megismerheti. A közérdekű adatigénylés alapján átadott adatsor sosem tartalmazhat betegekre – így Önre – azonosíthatóan vonatkozó személyes, illetve egészségügyi adatot. Ha nem tartja kielégítőnek az adatközlést: 30 napon belül szolgáltatónk székhelye szerinti megyeszékhelyi járásbírósághoz fordulhat (ha kérelmét nem tudjuk teljesíteni 15 napon elutasítjuk azt, és elutasított kérelméről mi is értesítjük a NAIH-ot).

Jogszabályok számos adatbázist közérdekből nyilvánossá, mindenki számára megismerhetővé tesznek. Ilyen pl. az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása, melyet a http://kereso.enkk.hu honlapról érhet el (itt az egészségügyi dolgozó neve, szakképesítése, a képzése nyelve, oklevelének száma, kiállításának kelte, a kiállító intézmény neve, a továbbképzési ciklusának időtartama és teljesítése, esetleges korlátozott alkalmasságának ténye, a munkahelyének neve és címe, a foglalkoztatotti jogviszony jellege, szakterülete, és működési nyilvántartási száma érhető el).

Szolgáltatónk érvényes és hatályos felelősség-biztosítási szerződéssel, valamint határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Betegjogi képviselő neve és elérhetősége: Köleszné Hanák Gabriella 20/489-9551 (5100 Jászberény, Szelei út 2.- Szent Erzsébet kórház).

Felügyeleti szerv: J-N-SZ Megyei Kormányhivatal-Jászberényi Járási Hivatal- Járási Népegészségügyi Intézete (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér  9. II.em.)

Egészségügyi közvetítői eljárásban illetékes szerv: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (1095 Budapest, Mester u. 30-32., tel.: 06 1 614 7739, e-mail: titkarsag@miszk.hu).

Az Ön kötelezettségei

Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez és előbbi jogosultságai gyakorlásához szükséges személyes adatait hitelt érdemlő módon szükséges igazolnia.

Ha az Ön adataihoz való hozzáférési jogosultságot hozzátartozói, illetve egy háztartásban való (együtt)élési viszony alapozza meg, tőle az erre vonatkozó szükséges nyilatkozatot írásban két tanú igénybevételével kérjük. Az Ön helyett vagy mellett eljárni jogosult személy jogosultságait szükség és lehetőség szerint a megfelelő okiratok bemutatásával kérjük. [Jogszabály –2013. évi V. törvény 6:18. § (2) bekezdés – szerint képviselőnek kell tekinteni azt a személyt is, akiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal rendelkezik a képviselt személy nevében jognyilatkozatot tenni.]

Önnek jogszabály alapján – az Öntől elvárható módon és mértékben, azonban valósághűen – tájékoztatnia szükséges minket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a terápia-beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden panaszáról korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, ismert allergiáiról, egészségkárosító kockázati tényezőiről, rizikótényezőről, ellátását befolyásoló egyéb releváns körülményről. Ugyancsak tájékoztatnia kell minket – saját kórállapotával összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és adott foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról. Bizonyos fertőző betegségek esetén szükséges megneveznie azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett. 

Továbbá tájékoztatást kell adnia minden, az egészségügyi ellátását érintő, korábban tett jognyilatkozatáról is.

Meghatározott helyzetekben Ön is egészségügyi adatkezelővé válhat más személyekre vonatkozó (szenzitív) információk tekintetében: pl. családjában öröklődő betegségek feltárása, fertőző betegségek kontaktkutatása, pszichoterápiás pár- és csoportterápiák, több beteg/sérült kényszerhelyzetben Önnel egyidejű, azonos helyen való ellátásakor amikor a bizalmas (adatkezelési) feltételek objektív okokból nem biztosíthatók. Más személyek magántitkaira vonatkozóan ezekben az esetekben Önt is titoktartás és bizalmas adatkezelési kötelezettség köti.

Kifejezett engedélyt kell kérnie bármely betegellátónktól, ha a vele való személyes illetve bármely más infó-kommunikációs csatornán (pl. telefonhívás) történő kommunikációját (mozgó) kép és/vagy hangfelvétel útján rögzíteni kívánná, vagy azt máshoz szeretné közvetíteni. Ezen felvételek felhasználási céljait is tisztázni szükséges előzetesen.

 Más személy előtt, különösen a hatóság/bíróság, a nyilvánosság, sajtó, tömegtájékoztatás, közösségi média felületén csak megalapozott, szolgálatunk jó hírnevét, illetve egészségügyi dolgozóink (szakmai) megbecsültségét, becsületét, személyiségi jogait indokolatlanul és alaptalanul nem sértő véleményt fogalmazhat meg; dolgozóink (közérdekből nyilvánosnak nem minősülő) személyes és különleges adatait másokkal nem oszthatja meg előzetes hozzájárulásuk nélkül.

Adattovábbítások

Az adattovábbítások címzettjei főszabályként a célnak megfelelően és módon titoktartásra kötelezettek. Így két vagy több Önt kezelő, ellátásban-egészségügyi szolgáltatásban részesítő, abban közreműködő egészségügyi szolgáltató (betegellátó) papíralapon vagy elektronikus info-kommunikációs csatornán keresztül (pl. beutaló, konzíliumkérő, a bármely formában és módon visszaérkező leletek útján; telefonon, e-mail-en, más elektronikus adatátvitellel) az ellátásához szükséges, azzal összefüggő, szakmailag kapcsolatba hozható információkat közvetlenül és kölcsönösen továbbíthatják egymás között (az ellátás eredményeit, a leleteket az azt kérő betegellátó-kezelőorvos természetszerűen megismerheti). 

Ezeket az adatáramlásokat Ön írásban megtilthatja (ekkor ellátása ellehetetlenülhet). Ellátásával össze nem függő adathoz legfeljebb annyiban, olyan módon és ideig férhetnek hozzá, mely annak megállapítását lehetővé teszi, hogy az információnak van-e köze aktuális ellátásához. Az Ön számára kiállított recept-megrendelőlap-munkalap alapján a gyógyszertár és az ott jogszerűen foglalkoztatott, szintén titoktartásra kötelezett egészségügyi és egészségügyben dolgozók is értelemszerűen kezelhetik adatait. Az egymástól elkülönült egészségügyi szolgáltatók külön adatkezelőnek számítanak, saját adatkezelési szabályzattal – egymás adatkezeléséért főszabályként nem tartoznak felelősséggel; saját adatkezelési rendjükről az egyes szolgáltatóknak külön kell Önt tájékoztatnia.

Háziorvosa automatikusan értesülhet valamennyi Önt érintő ellátás adatairól elektronikus csatornán vagy papíralapon – de ezt is megtilthatja.

Az orvosi vényeken, beutalókon, rendelvényeken, utalványokon, stb. jogszabály által előírt illetve lehetővé tett, és szakmailag szükséges adatokat rögzítünk szintén ellátása érdekében – bármely szükséges adat feltüntethető mely betegjogot nem sért. 

Az Ön ellátásában részt nem vevő ellátók között csak akkor lehetséges kivételesen és a szükséges módon és mértékben adatáram, ha az az Ön ellátásához mégis szükséges.

A nálunk kapott ellátásokról az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe is adatokat töltünk fel elektronikusan, mely ellen teljesen vagy bizonyos adatkezelés tekintetében tiltakozhat (lásd később).

 1. Számos esetben törvény írja elő a kötelező adattovábbítást (akár az egészségügyi ellátórendszeren kívülre is). Így különösen: 
 2. Munkabalesetek, bizonyos foglalkozási megbetegedések, ártalmak hatósági bejelentése. 
 3. Fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése. (Bizonyos esetekben HIV szűrésnek köteles magát alávetni, pozitív eredmény esetében az illetékes egészségügyi hatóság kérésére át kell adjuk adatait; míg nem kötelező, anonim szűrővizsgálat során ebben az esetben sem.) Nemzetközi jelentőségű fertőző betegségnél az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is kötelező Önről adatot szolgáltatni, mely Európán kívüli adattovábbításhoz is vezethet. Egyes kötelező védőoltásokat az Ön adataival igénylünk az illetékes hatóságtól, illetve felhasználásukat jelentjük.
 4. Bizonyos (kötelező) szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések illetékes szervnek történő bejelentése esetében.
 5. Jogszabály alapján kötelező személyazonosító adataival összekapcsoltan adatait továbbítanunk a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába, a Nemzeti Rákregiszterbe, Nemzeti Szívinfarktus Regiszterbe, Nemzeti Hematológiai Regiszterbe, Nemzeti Érsebészeti Regiszterbe, Nemzeti Vesepótló Ellátások Regiszterébe, Ritka Betegségek Nyilvántartásába, Nemzeti Endoprotézis Regiszterbe amennyiben ezekhez kapcsolódó megbetegedése áll fenn. 
 6. Hozzátartozók közötti erőszak, illetve annak veszélye esetén kötelező jelzéssel élnünk a gyámhivatal felé (kiskorú esetében a szülő egyetértése sem szükséges).
 7. Kiskorú veszélyeztetett állapota miatt/ennek megelőzése érdekében jelzési kötelezettségünk áll fenn a gyermekjóléti szolgálat/gyámhatóság felé (a szülő egyetértése sem szükséges).
 8. Ha a kiskorú sérülése/betegsége vélhetően elhanyagolás/bántalmazás következménye (akkor is ha nem minősül súlyosnak): kötelező a gyermekjóléti szolgálatot értesítenünk (a szülő egyetértése sem szükséges).
 9. Súlyos (8 napon túl gyógyuló) sérüléseknél, ha az vélhetően bűncselekménnyel függ össze: kötelező a rendőrséget értesítenünk (kiskorú esetében a szülő egyetértése sem szükséges).
 10. Szociális veszélyeztetettség-krízishelyzet esetén: jelzést kell adnunk a családsegítést nyújtó szolgáltatónak.
 11. Az alábbi fontosabb szervek, illetve személyek főszabálykénti írásbeli megkeresésére, jogszerű célból a kívánt adatok körének megnevezésével továbbítanunk kell a szükséges adatait:
 1. Ügyészség, bíróság, igazságügyi szakértő.
 2. Büntetőeljárásban a nyomozó hatóság (bizonyos feltételekkel jogosult); szabálysértési hatóság; közigazgatási hatóság.
 3. Nemzetbiztonsági szolgálat, terrorelhárítási szolgálat.
 4. Bizonyos szociális/társadalombiztosítási ellátások-támogatások, illetve kedvezmények megállapításához az orvosszakértői szerv megkeresheti kezelőorvosát (ott alapvetően 5 évig kezelik adatait).
 5. Etikai eljárás érdekében az illetékes szakmai kamarai szerv. 

 (Feltételezett) gyógyszermellékhatás esetében kötelező az Ön személyes adatait kóddal helyettesítve bejelentést tennünk a gyógyszerészeti hatóságnak, a gyógyszerforgalmazónak, akik azokat európai adatbázisba is továbbítják (bejelentést Ön is tehet).

Néhány hatóság, szerv, illetve szervezet csak meghatározott körben és esetben jogosult a szükséges mértékben egészségügyi adatokkal összekapcsolt személyes adatok kezelésére: pl. alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék, Gazdasági Versenyhivatal, honvédség, oktatási-nevelési szolgáltatórendszer.

Jogszabály által előírt statisztikai célra főszabályként anonim módon szolgáltatunk adatot.

Ezen felül általában csak megfelelő hozzájárulásával továbbíthatunk adatokat Önről személyes adataival összekapcsoltan. 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)

Az EESZT egy központilag, állami szerv által menedzselt, távoli elérésű, magas biztonságú, informatikai alapú egészségügyi adatkezelést lehetővé tevő elektronikus rendszer. Az EESZT-t az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK, elérhetősége: 1125 Budapest Diós árok 3., tel.: 06 1 356 1522, aeek@aeek.huhttps://e-egeszsegugy.gov.hu) üzemelteti: számítógépszervereken központilag tárolják számos, az Ön bármely belföldi egészségügyi ellátásának adatait abból a célból, hogy azokhoz a jogosult betegellátók hozzáférjenek és kölcsönösen megismerjenek. (Az EESZT adatvédelmi felelősének kérése alapján számára is továbbíthatunk adatokat.) A rendszer főszabályként a 2017. november 1. után keletkezett adatokat tárolja és a közellátásban az egészségügyi szolgáltatóknak ahhoz jellemzően kötelező csatlakozniuk.

Adatai teljes vagy részleges felvitelét; egyes vagy az összes egészségügyi szolgáltató illetve betegellátó számára való hozzáférést, egyes vagy az összes adathoz való hozzáférést, egyes vagy az összes kórállapotához tartozó adatkezelést megtilthatja elektronikus ügyfélkapun – vagy személyesen a kormányablakokon – keresztül az Önrendelkezési Nyilvántartásban (a tiltás egészségügyi ellátását hátrányosan befolyásolhatja az információk esetleges hiánya miatt) – ez a rendelkezése egy napon belül kerül beállításra. Az általános tiltás eseti, a kezelőorvos előtt tett írásbeli nyilatkozatban fel is oldható (mely 1 napig lesz érvényes), továbbá sürgős szükség, valamint kötelező adatkezelések esetében tiltása ellenére megismerhetők a szükséges adatok a betegellátók számára (ezek tényleges fennállásáért az ezekre hivatkozó adatkérő betegellátó felel ahogy azért is, hogy ellátásával össze nem függő adathoz legfeljebb annyiban, olyan módon és ideig férjen hozzá, mely annak megállapítását lehetővé teszi, hogy az információnak van-e köze aktuális ellátásához). Az Önrendelkezési Nyilvántartás adatait az érintett halála után 5 évvel törlik.

Egészségügyi Profil nyilvántartásban kezelőorvosa többek között figyelmeztetéseket (pl. allergia), kórelőzményét, jelenlegi problémáját, életmódjára, esetleges várandósságára, vércsoportjára vonatkozóan jegyezhet be adatot mely szintén megtiltható.

Egészségügyi Dokumentáció Nyilvántartásában legfeljebb néhány órán belül feltöltésre kerülnek bizonyos típusú ellátási dokumentumai (leletek, zárójelentések, stb.) Az Önről készült képalkotó diagnosztikai felvételeket pedig az Önt ellátók egymás között továbbíthatják – elektronikus ügyfélkapujában erről e-mailes tájékoztatást is kérhet – ezeket 90 napig őrzi meg a rendszer.

Központi Eseménykatalógus ellátásának technikai adatait (pl. megjelenés-ellátás ténye) rögzíti (az alapellátó fogorvosi ellátások kivételével), az ellátás megkezdését, illetve befejezését követő 1-1 órán belül – a beteg halálát követő 5 évig.

Kezelőorvosa az Ön számára elektronikus vényen rendeli a gyógyszereket főszabályként – melyeket a gyógyszertár 5, az ÁEEK 30 évig őriz meg. Adott esetben lehetőség van elektronikus beutalók kiállítására is melyeket 5 évig őriz meg a rendszer. Elektronikus Betegségregiszterbe kerülnek bizonyos típusú megbetegedésekről gyűjtött adatok.

Az Önre vonatkozó adatokat egyébként elektronikus ügyfélkapuján keresztül Ön is láthatja, és azt is kik és mikor éltek a lekérdezés lehetőségével.

Hozzánk érkező, az EESZT adattartalmát érintő hatósági megkeresésre történő kötelező adattovábbításnál az ÁEEK-t jogvédelmi célból értesítjük.

Az EESZT szabályos működéséért az ÁEEK felel; az Ön alapvető jogosultságait és nemzetközi egyezményekben foglalt jogait nem sértő működtetési szabályrendszer megalkotásáért pedig a magyar állam.